Kategorie blog
Promocje
Tulejka DRENNAN PTFE SUPER SLIP - wewnętrzna (1op-2szt)
Tulejka DRENNAN PTFE SUPER SLIP - wewnętrzna (1op-2szt)

9,90 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
TERMINY OSTATNICH DOSTAW

29.05 - TUBERTINI

29.05 - MARE GLINY

22.05 - MAVER

21.05 - GARBOLINO

21.05 - MAVER

08.05 - MARE GLINY

07.05 - MAVER

23.04 - TRAPER

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.matchthis.pl
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. DYREKTYWA OMNIBUS

11. RODO - INFORMACJE OGÓLNE


1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY Match This – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
www.matchthis.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Robert Woźniel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Match This Robert Woźniel (adres prowadzenia działalności: ul. Szwoleżerów 91B/1; 05-091 Ząbki) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1251014230, REGON 140828510, adres poczty elektronicznej: matchthis@wp.pl, numer telefonu: (+48) 792299226 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – Robert Woźniel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Match This Robert Woźniel (adres prowadzenia działalności: ul. Szwoleżerów 05-091 Ząbki) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1251014230, REGON 140828510, adres poczty elektronicznej: matchthis@wp.pl, numer telefonu: (+48) 792399226 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
Roberta Woźniel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Match This Robert Woźniel
Adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby ulica: Szwoleżerów 91B/1 05-091 Ząbki
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 1251014230 REGON: 140828510
Adres poczty elektronicznej matchthis@.pl
Adres strony internetowej www.matchthis.pl
Numer telefonu (+48) 792399226 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego
operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. Newsletter (UWAGA: w wypadku dodania innych Usług elektronicznych należy
odpowiednio wskazać warunki zawierania umowy w pkt. 3 Regulaminu)
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: […] np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszty dostawy” pod adresem: http://matchthis.pl/pl/i/Koszty-Dostawy/24
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola np. „ZAMAWIAM”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie […] np. 14 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien
przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym […] np. została zawarta Umowa
sprzedaży.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: […] np. Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce […] np. „Koszty dostawy” pod adresem: http://matchthis.pl/pl/i/Koszty-Dostawy/24
5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Gotówką;
6.1.3. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.4. […] np. płatności elektroniczne (UWAGA: w wypadku szybkich płatności należy dodatkowo wskazać kto je obsługuje oraz wskazać dostępne sposoby płatności).
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo w terminie czternasytu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Match This Robert Woźniel ul. Szwoleżerów 91B/1 05-091 Ząbki. Adres e-mail: matchthis@wp.pl
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6)
dostarczania prasy;

(7) usług w zakresie gier hazardowych.
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie lub mailowo na adres Match This Robert Woźniel ul. Szwoleżerów 91B/1 05-091 Ząbki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: matchthis@wp.pl
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Match This Robert Woźniel ul. Szwoleżerów 91B/1 05-091 Ząbki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: matchthis@wp.pl
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni (UWAGA:
termin powinien być odpowiedni, dlatego nie należy wyznaczać zbyt krótkiego terminu) licząc
od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.3. (UWAGA – punkt o zmianach niesie ze sobą zawsze ryzyko uznania za niedozwolony ze względu na możliwość kwestionowania ważności przyczyn zmian – stąd proszę rozważyć konieczność wprowadzenia niniejszego punktu we własnym regulaminie) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: […] (Uwaga - tutaj należy wymienić obiektywnie ważne przyczyny wprowadzenia ewentualnych zmian Regulaminu). Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://matchthis.pl/pl/i/Regulamin-Match-This/23 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne tutaj http://matchthis.pl/pl/i/Regulamin/2
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt.

9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem […]

10. DYREKTYWA OMNIBUS

10.1. DYREKTYWA OMNIBUS - na czym polega?

Ustawa Omnibus ma za zadanie chronić prawa konsumentów na rynku europejskim. Nowe przepisy utrudniają sprzedawcom stosowanie nieuczciwych praktyk, które mogą mieć wpływ na wybory konsumentów. Najważniejsze obowiązki, jakie nakłada na sprzedawców to:

  • podawanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni,
  • informowanie o dokładnych danych sprzedawcy,
  • konieczność weryfikacji opinii,
  • informowanie o algorytmach optymalizujących ceny.

Dyrektywa Omnibus to odpowiedź na fikcyjne obniżki, które stały się częścią takich wydarzeń jak np. Black Friday. Pewna grupa sprzedawców tuż przed takim wydarzeniem sztucznie podnosiła ceny, żeby później z dużym rozgłosem móc je obniżyć. Odwracało to uwagę kupujących od handlowców, którzy nie stosowali takich zabiegów.

Kres takim zachowaniom położyła dyrektywa Omnibus. Kiedy zaczęła obowiązywać, takie praktyki straciły swoją moc. Od tej pory każdy sprzedawca ma obowiązek ujawnić najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Dzięki temu kupujący może łatwo zorientować się, czy przypadkiem cena po obniżce nie jest wyższa niż regularna cena w okresie 30 dni poprzedzających promocję.

Innymi słowy, dyrektywa ułatwia dostęp do najważniejszych informacji na temat oferty i sprzedawcy.

10.2 DYREKTYWA OMNIBUS - nowe zasady zamieszczania komentarzy o produktach lub usługach. Dyrektywa Omnibus 2023 zmieniła całkowicie zasady zamieszczania komentarzy. Od stycznia 2023 roku obowiązuje rozszerzona czarna lista nieuczciwych praktyk rynkowych. Od tej pory przedsiębiorcy muszą zwracać szczególną uwagę na opinie konsumentów zamieszczone na stronie internetowej danego sprzedawcy.

Zakazane jest publikowanie na stronie internetowej firmy lub sklepu opinii o produktach, które rzekomo pochodzą od nabywców danego towaru czy usługi, a nie zostały zweryfikowane przez sprzedawcę. W praktyce każdy przedsiębiorca ma więc obowiązek podjęcia uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, zmierzających do ustalenia, czy dana opinia rzeczywiście pochodzi od nabywcy towaru lub usługi.

Takie przepisy wymierzone są przeciwko firmom, które twierdzą, że zapewniają rzetelne źródło zamieszczonych opinii, a jednocześnie nie dokonują żadnej weryfikacji takich wpisów. Karalne jest również zlecanie zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumenckich innym osobom lub podmiotom. Dotyczy to również samodzielnego zniekształcania opinii lub rekomendacji, a także zlecanie takich działań osobom i podmiotom trzecim.

10.3 DYREKTYWA OMNIBUS - najważniejsze założenia.

Dyrektywa Omnibus ma na celu udoskonalenie niektórych instrumentów służących ochronie interesów konsumenta. Nowe przepisy są szczególnie ważne w kontekście dynamicznej cyfryzacji gospodarki, w tym handlu e-commerce. Jednak swoje zastosowanie znajdzie również przy sprzedaży stacjonarnej w kontekście promocyjnych informacji o obniżonej cenie.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług  “w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki”. To jest jedna z najczęściej wymienianych zmian w odniesieniu do dyrektywy Omnibus.

Ceny towarów, które trafiły do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, siłą rzeczy nie mogą być przyrównywane do najniższej ceny z poprzednich 30 dni. W takim przypadku jeśli sprzedawca chce zrobić przecenę danego towaru lub usługi, to ustawa nakazuje umieszczenie informacji o najniższej cenie od dnia wprowadzenia takiego towaru lub usługi do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia obniżki.

Wyjątkiem są też towary, które mają krótki termin przydatności lub ulegają szybkiemu zepsuciu. W tym wypadku obok obniżonej ceny należy umieścić informację o cenie sprzed dokonania obniżki. Takie same zasady obowiązują też przy reklamie produktów i usług, w której jest podawana ich cena. 

Według wytycznych unijnych jedynie produkty, które można zdefiniować jako towary, czyli rzeczy ruchome, podlegały obostrzeniom zawartym w dyrektywie Omnibus. Ceny usług cyfrowych, czy też treści cyfrowych nie podlegały tym przepisom na poziomie unijnym. Jednak każdy z krajów przy implementacji tych przepisów mógł wprowadzić przepisy krajowe, które byłyby korzystniejsze dla konsumentów. Takie prawo przyjęto w Polsce, rozszerzając obowiązki wynikające z przepisów unijnych również na usługi, w tym usługi cyfrowe.

10.4 DYREKTYWA OMNIBUS - zakaz kupowania polubień dla firmowych fanpage'ów. Dyrektywa Omnibus wprowadziła zmiany dotyczące polubień w mediach społecznościowych. Kupowanie polubień dla firmowych fanpage’ów jest zabronione. Nie wolno też manipulować treściami opinii czy też sposobem ich prezentowania. Zakazane jest edytowanie, usuwanie czy ukrywanie negatywnych opinii oraz zniechęcanie do publikowania opinii przez autorów.

 

RODO - OGÓLNE INFORMACJE

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez sklep MatchThis.pl Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach. Dlatego poniżej prezentujemy Politykę Prywatności firmy Match This Robert Woźniel, który jest właścicielem sklepu www.matchthis.pl

 

OGÓLNE POJĘCIA

ADMINISTRATOR – to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe.

PROFILOWANIE – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

DANE OSOBOWE – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, numer klienta (ID klienta), adres, numer telefonu, data urodzenia, e-mail, NIP, PESEL.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

ADMINISTRATOREM Twoich danych jest firma Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki, właściciel sklepu internetowego: www.matchthis.pl

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w sklepie, zakupów bez rejestracji, rozmowie telefonicznej lub drogą mailową, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH?

Jeśli masz pytania napisz na adres mailowy: matchthis@wp.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: 792-399-226. 

 

JAK KOMUNIKUJEMY SIĘ Z KLIENTAMI?

 

Przez e-mail, telefon oraz pocztę.

Dane teleadresowe: Match This Robert Woźniel, ul. Szwoleżerów 91B/1, 05-091 Ząbki

Strona internetowa: www.matchthis.pl

Kontakt telefoniczny: 792-399-226

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU ?

 

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy kupna-sprzedaży

produktów z naszego sklepu oraz dostarczenie ich (za pośrednictwem firm spedycyjnych) bezpośrednio pod adres przez Ciebie wskazany.

 

Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

adres korespondencyjny, e-mail, telefon domowy/ komórkowy;

imię i nazwisko;

dane finansowe (w przypadku płatności przelewem - numer rachunku bankowego)

inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

 

Podstawa przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH:

w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, obsługi lub reklamacji zakupów dokonanych w naszym sklepie

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wynikająca z obowiązku prawnego: do celów podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

w celach ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, a także analitycznych i statystycznych oraz

badania satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies

informowania o konkursach, promocjach, wydarzeniach

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

jako ADMINISTRATOR udostępniamy Twoje dane:

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.

biuru księgowemu,

dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego oraz systemu mailingowego

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE ?

 

Twoje dane przetwarzamy do momentu usunięcia konta lub cofnięcia dobrowolnie wyrażonych zgód

marketingowych. Przetwarzając je stosujemy środki bezpieczeństwa.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres czasu wynikający z obowiązków podatkowo-księgowych,

bezpieczeństwa prawnego (do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń) oraz w celu spełnienia obowiązków statystyczno-archiwizacyjnych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

 

  • prawo do bycia zapomnianym - czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania,

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych - czyli prawo do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

 
- Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
"O ochronie danych osobowych".

- Dane osobowe Klientów są poufne i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.
Każdy kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych Match This Robert Woźniel ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usunięcia.

- Wszystkie zdjęcia oraz teksty są własnością sklepu Match This Robert Woźniel - www.matchthis.pl

Kopiowanie, rozpowszechnianie i użytkowanie w celach komercyjnych bez zgody właściciela zabronione.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl